KBO belastingservice.

Belastingteam.

Tot KBO De Beerzen behoort een team van belastinginvullers, die AOW-gerechtigden behulpzaam zijn bij hun belastingaangelegenheden.

De belastinginvullers worden jaarlijks door KBO Brabant bijgeschoold en zijn voor deze service gecertificeerd.

Zij verzorgen gewone/eenvoudige aangiftebiljetten inkomstenbelasting en beoordelen tevens of een aanvraag kan worden ingediend voor huur- en/of zorgtoeslag.

Ook als geen aangifte inkomstenbelasting is ontvangen, kan het in bepaalde situaties toch lonend zijn te laten beoordelen of er aanspraak bestaat op belastingteruggaaf of een tegemoetkoming in de specifieke zorgkosten.

De taken van de belastinginvuller bestaan uit: invullen van belastingaangiften inkomstenbelasting, aanvragen van huur-en/of zorgtoeslagen het verlenen van nazorg hieromtrent.

Deze service wordt verleend op basis van de door de aanvrager verstrekte gegevens. Degenen die gebruik maken van de belastingservice blijven zelf verantwoordelijk voor de gedane aangifte of toeslagaanvraag.

 

Wie kan van deze service gebruik maken en in welke gevallen?

De belastinginvuller is werkzaam voor senioren die voldoen aan een leeftijdgrens. Deze is bepaald op minimaal de AOW-gerechtigde leeftijd.

De service wordt verleend  tot een bepaalde inkomensgrens en voorgewone/eenvoudige aangiften inkomstenbelasting.

De inkomensgrens is voor een alleenstaande € 35.000,- en voor gehuwden/samenwonenden € 50.000,-.

Een gewone/eenvoudige aangifte bestaat uit AOW-uitkeringen en andere pensioen- of looninkomsten, een eigen woning, bezittingen/schulden behorende tot box 3 zoals banktegoeden/effectenportefeuille/vorderingen of schulden bijvoorbeeld aan de kinderen, aftrekposten voor specifieke zorgkosten en giften.

 

De uitvoering.

Tijdens de jaarlijkse aangiftecampagne kan men zich aanmelden bij Loket WIJzer Oirschot, Oude Grindweg 3b 5688 MA Oirschot, telefoonnummer: 0499-335142 en in overige gevallen rechtstreeks bij het Belastingteam (zie hiertoe het KBO-activiteitenoverzicht).

De belastinginvullers houden tijdens de jaarlijkse campagne zitting in Ontmoetingscentrum Ons Mevrouw te Middelbeers; in andere gevallen na en op afspraak.

De vergoeding voor deze service wordt door de Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB) jaarlijks vastgesteld en bedraagt (in 2020) € 12,- voor fiscaal partners en voor een alleenstaande € 7,50.